תקנון הליך ההצבעה.

תקנון הליך ההצבעה

ההצבעה תעשה באמצעות שני טופסי הצבעה. טופס אחד להצבעה עבור נבחרי הרשימה הארצית,
וטופס הצבעה עבור נבחרי מחוזות הבחירה.

בטופס ההצבעה יפורטו שמות המועמדים ברשימת הארצית ובטופס השני שמות
המועמדים שיתמודדו במחוזות הבחירה.
הצבעה למועמדי הרשימה הארצית תתבצע על ידי סימון בעד 12 מועמדים בלבד.
הצבעה בעד יותר או פחות מ 12 מועמדים תיפסל.

הצבעה למועמדי המחוזות תתבצע על ידי סימון בעד מועמד 1 בלבד למחוז בו בעל זכות ההצבעה זכאי להצביע.

הצבעה בעד יותר ממועמד אחד במחוז הבחירה תיפסל.
הצבעה ו/או סימון בעד מועמדים במחוז בחירה שונה ממחוז בו בעל זכות הבחירה זכאי לבחור תיפסל.

31. ההצבעה תתקיים בין השעות 9:00 ועד לשעה 21:00
הליך ההצבעה
32. ההצבעה עבור נבחרי הרשימה הארצית ונבחרי מחוזות הבחירה תעשנה בקלפי אחת.
ההצבעה תעשה באמצעות טופסי הצבעה נפרדים.
33. הבוחר יזדהה בפני ועדת הקלפי באמצעות אחד מהמסמכים הבאים: תעודת זהות,
רישיון נהיגה ממוחשב, תעודת חוגר או קצין צה"ל, דרכון,
הכל בתנאי שבמסמך תמונה מוטבעת.
34. הבוחר יחתום בפני ועדת הקלפי על טופס המאשר כי הגיע לאתר ההצבעה להשתתף
בהצבעה.
35. וועדת הקלפי תמחק את שמו של הבוחר מספר הבוחרים על גבי הטבלט.
36. ועדת הקלפי תמסור לבוחר מעטפת הצבעה )עליה יכתוב בכתב גדול וברור את מחוז
ההצבעה שבו הבוחר זכאי להצביע.
הבוחר יכניס את שני טופסי
ההצבעה הנפרדים למעטפה אחת שקיבל מועדת הקלפי – עליה כתוב בגדול בכתב ברור
את המחוז בו יש לבוחר זכות בחירה וישלשל אותן לתוך תיבת הקלפי.